Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2 Slider overlay Slider image
 
 KIK projektid

Webbyt
  Print Prindi
Webbyt
 
  • Toila vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine (2017-2018)

Olukorra kirjeldus
Olemasolev amortiseerunud magistraaltorustik DN200 mm on oluline alevikku läbiv torustik, mis koosneb muhvühendustega malmtorudest (muhvid on tihendatud rasvanööri ja tinaga). Lisaks on amortiseerunud Nurme-, Merepuiestee- ja Pühaoru tn kanalisatsioonitorustik ning -kaevud kogu ulatuses. Paljud kaevud on ehitatud telliskividest, mis on lagunenud ning osaliselt kaevudesse kukkunud. Väga sagedased on kanalisatsiooniummistused Pühaoru tänaval, mille kaudu juhitakse Merepuiesteel ja Pühaoru tänaval ning Toila-Oru pargis tekkiv reovesi Toila reoveepuhastisse. Tellitud toru-uuringu tulemusena selgus, et Pühaoru tn kanalisatsioonitorustik on amortiseerunud, tekkinud on torustiku läbivajumised ning taimede juured on tunginud läbi nii kanalisatsioonitorustiku muhvidest, kui ka mõradest. 

Eesmärk ja tulemus
Kavas on rekonstrueerida Toila aleviku ühisveevärgi magistraaltorustik (DN200) alates Nõlva tn 18 asuvast veetöötlusjaamast kuni Pühaoru tn lõpuni, sh Nurme-, Oru-, Merepuiestee- ja Pühaoru tänava ühisveevärgi torustik. Rekonstrueerimismahtu kuulub ka ühendustorustike uuendamine liitumispunktideni. Lisaks on kavas rekonstrueerida samal trassil paiknevad reovee kanalisatsioonitorustikud, sh kaevud, mis on tänaseks kogu ulatuses amortiseerunud.

Projekti eeldatav maksumus 242 050 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas 169 435 eurot.
Tööde eeldatav lõpp 06.2018

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija AS Toila V.V.

Projekteerimis- ja ehitustööd teostas edukalt ettevõte OÜ Pipes Building.
 

  • Toila Lepa tn ÜVK rajamine (2017-2018)

Olukorra kirjeldus
Lepa tänaval on käesoleval ajal 26 elamut ning 52 elanikku, kellel puudub ühisveevärk ja -kanalisatsioon. Elanike veevarustus põhineb  oma salv- ja puurkaevudel, mille veekvaliteet ei vasta kohati nõuetele, kinnistute kaevud on perioodiliselt aastaid tühjad, mistõttu elanikel puudub normaalseks eluks hädavajalik veevarustus. Kinnistutel tekkiv reovesi kogutakse kogumismahutitesse, nende tühjendus on korraldatud elanike poolt. Kogumismahutite seisukorra kohta täpsem ülevaade puudub, kuid eeldatavalt ei ole kõik mahutid vettpidavad.

Eesmärk ja tulemus
Projekti elluviimisega on võimalik tagada Lepa tn elanikele Toila aleviku ühisveevärgi joogivesi, mis vastab kõikidele määruse nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" nõuetele ning kanalisatsiooni ärajuhtimine. Seoses sellega täidetakse kohustust arendada ÜVK'd arengukava alusel.

Projekti eeldatav maksumus 162 497 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas 113 748 eurot.
Tööde eeldatav lõpp 08.2018

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija AS Toila V.V.

Projekteerimis- ja ehitustööd teostas edukalt ettevõte OÜ Pipes Building.
 

  • Toila Gümnaasiumi ühendamine Toila aleviku ühisveevärgiga (2015)

Olukorra kirjeldus
Toila Gümnaasiumi piirkonna veevõrku antav joogivesi ei vastanud nõuetele, kuna veetöötlusseadmed olid amortiseerunud. Projekti eesmärgiks oli leida lahendus Toila Gümnaasiumi piirkonna veetarbijate varustamiseks joogiveega, mis oma kvaliteedilt ja omadustelt vastab Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr 82 kehtestatud “Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele.

Eesmärk ja tulemus
Vastavalt Toila valla ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamise kavale tuleb Toila Gümnaasiumi piirkonna veevõrk ühendada Toila aleviku ühisveevärgiga.
Selleks ehitati välja 670 meetrine veetorustk läbimõõduga 110 mm, mis rajati alates Toila Gümnaasiumi läheduses olevast pumplahoonest kuni Lõokese tänava juures asuva Toila aleviku veevõrgu torustikuni.

Projekti maksumus 33 318 eurot, millest SA Keskonnainvesteeringute Keskus toetus moodustas 28 321 eurot.

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija AS Toila V.V.

 

  • Voka aleviku joogivee kvaliteedinõuetele vastavusse viimine (2014)

Olukorra kirjeldus
Voka aleviku puurkaevpumplate VP-2/VP-2A veetöötlusseadmed olid amortiseerunud ja ei taganud alevikule nõuetele vastavat joogivett. Seadmeid hooldati regulaarselt, kuid seadmed oli algselt aladimensioneeritud ning ülekoormuse tõttu olid seadmed ka tugevate mehhaanilise kulumise tunnustega. Veevärgiveest võetud korduvad veeanalüüsid näitasid jääkraua ja jääkmangaani ülenormatiivset sisaldust.

Eesmärk ja tulemus
Projekti eesmärk oli asendada amortiseerunud veetöötlusseadmed, pumbad ja torustikud, millega saavutati Voka aleviku joogivee kvaliteedi viimine vastavusse sotsiaalministri määruse nr. 82 31.07.01 ”Joogivee kvaliteedi- ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid” nõuetele.

Projekti maksumus: 70 475 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetus moodustas 59 904 eurot.

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija AS Toila V.V.
 

 

  • Toila aleviku veekäitlusjaama renoveerimine (2013)

Eesmärk
Lahendatakse ära olemasoleva puurkaevu vee kõrge raua- ja magaanisisaldus, kloriidide ja radionukleiidide sisaldus. Samuti vees oleva rohke gaasi ja radioaktiivse radooni sisaldus, mille tulemusel on võimalik Toila alevikku varustada korraliku joogiveega.

Projekti maksumus 363 881 eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toetus moodustas 290 399 eurot.

Rahastustaotluse esitaja ja projekti elluviija Toila Vallavalitsus.

 

 

 
Web2